Integritetspolicy för Arnessons

Denna policy omfattar samtliga bolag i Arnessons koncern.

Arnessons är måna om sina kunders personliga integritet. I denna dataskyddspolicy förklaras hur Arnessons samlar in och behandlar kunders personuppgifter. Vår policy ger även information om kundens rättigheter gentemot Arnessons och hur kunden kan göra sina rättigheter gällande.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Arnessons Betongborrning AB eller något av koncernens bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är Arnessons skyldiga att behandla relevanta personuppgifter i enlighet med GDPR samt övriga, vid varje tidpunkt, gällande lagar och förordningar.

Hur får Arnessons dina personuppgifter?

Arnessons samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du kontaktar oss och lämnar uppgifter som bildar en grund för framtida avtal eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Arnessons behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

När har Arnessons rätt att behandla dina personuppgifter?

För att Arnessons ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan Arnessons behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Genom att ingå avtal med Arnessons samtycker du till att Arnessons samlar in, lagrar, behandlar och använder dina personuppgifter för avtalets fullgörande, organisation och planering av Arnessons arbete, upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Arnessons och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.
Genom att ingå avtal med Arnessons samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES) i de fall detta behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig.

I de fall dina personuppgifter behandlas av en leverantör till Arnessons så har vår leverantör motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och det framgår av Arnessons personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell leverantör.
I de fall Arnessons kan anses ha rollen som personuppgiftsbiträde har Arnessons motsvarande skyldigheter som aktuell personuppgiftsansvarig avtalat med sina kunder eller representanter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Arnessons värnar om din integritet och vi är därför måna om att hantering av personuppgifter alltid följer våra fastställda rutiner samt att vi vidtar alla lämpliga tekniska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Arnessons sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vilka rättigheter har du?

Följande rättigheter gäller varje registrerad:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas av Arnessons och för vilka Arnessons är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta Arnessons via mail på info@arnessons.se.
Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och invända mot direktmarknadsföring.

Information till dig som anlitar Arnessons som underentreprenör.

I de fall Arnessons agerar underentreprenör till kunden ska kunden hantera personuppgifter enligt gällande lagar och regler.
Kunden förbinder sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i avtalet samt Arnessons löpande instruktioner vid behandling av personuppgifter.

Arnessons har rätt att kontrollera den behandling av personuppgifter som utförs av kunden och att erhålla tillträde till lokaler och datorutrustning m.m. i erforderlig omfattning för detta ändamål.
Kunden ska även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvariga bolag och deras kontaktuppgifter.

Arnessons Betongborrning AB
org nr 556199-0226
Garvaregatan 7, 665 32 Kil
info@arnessons.se
0554 – 40 000

Karlskoga Betongdemolering AB
org nr 556681-2490
Magasinsvägen 2, 691 42 Karlskoga
info@arnessons.se
0586 – 582 20

Arnessons Service AB
org nr 556965-7298
Garvaregatan 7, 665 32 Kil
info@arnessons.se
0554 – 40 000

Lekana Maskin Kommanditbolag
org nr 969679-8272
Garvaregatan 7, 665 32 Kil
info@arnessons.se
0554 – 40 000