Sanering

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Vi vet hur viktigt det är att hantera hälsofarliga ämnen och kontaminerat material på rätt sätt och erbjuder komplett sanering och avfallshantering, oavsett skada. Inom sanering har vi många års erfarenhet och du kan känna dig trygg med att vi utför arbetet med stor noggrannhet.

PCB- och asbestsanering

Sanering av hälsofarligt byggmaterial

Förr användes både asbest och PCB frekvent och kan därför förekomma i en lång rad olika byggnadsmaterial. Både asbest och PCB är hälsoskadliga ämnen som kan skada både miljön och människor. Hantering av dessa typer av kontaminerat material kräver därför både utbildning och noggrannhet. Vi på Arnessons har både tillstånd, erfarenhet och kunskap för att genomföra alla typer av saneringar enligt alla krav som ställs från myndigheter.

Fuktsanering

Snabb hjälp vid fuktskador

Vid en fuktskada erbjuder vi på Arnessons en komplett service med allt från utredning och åtgärdsplan till rivning, desinfektion, avfuktning och återställning. Vi vet att det är av stor vikt med snabba åtgärder och ser alltid till att erbjuda snabba och gedigna insatser. Detta för att begränsa skadeverkning på material och konstruktion och för att minimera tiden för återställning av utrymmena.

Brandsanering

Besiktning och sanering efter brand

Vid bränder bildas det rök och sot som skadar både fastighet och lösöre genom att smutsa ned och ge otrevliga lukter. Släckningsarbetet vid branden kan också orsaka fuktskador. Inför en brandsanering erbjuder vi på Arnessons besiktning, för att fastställa vilka delar av byggnaden som kan saneras respektive vad som bör rivas och vilket lösöre som kan saneras eller skrivas av. Därefter kommer vi med åtgärdsförslag och vilka metoder som krävs.

Klottersanering

Bli kvitt klotter och graffitti

En byggnad som blivit utsatt för klotter och graffitti både förfular samt uppmuntrar till fortsatt skadegörelse av egendom, varpå det är bra att bli av med klottret så fort som möjligt. Vi på Arnesson kan hjälpa dig att sanera klotter med hjälp av högtrycksspolning och blästring. För att du ska slippa framtida problem behandlar vi även ytorna med impregneringsmedel, vilket gör det enkelt för eventuella framtida saneringar av klotter.

Brandskador
Efter bränder kan både fastighet och lösöre blivit nedsmutsat samt fått otrevlig lukt. Det kan även ha uppstått fuktskador efter släckningsarbetet. Vi erbjuder både besiktning och sanering efter brand, samt kommer med åtgärdsförslag.

PCB-sanering
PCB är ett miljö- och hälsoskadligt material som är vanligt förekommande i äldre byggnader. PCB kan förekomma i bland annat fogmassor mellan fasadelement i byggnader, golvmassor, isoleringsrutor och i elektriska installationer av äldre slag.

Asbestsanering
Asbest är ett hälsofarligt ämne som tidigare användes frekvent i bland annat byggnadsmaterial. Asbest kan finnas i allt från golvmattor och ventilation till fix och fogmassa i kakel och klinker. Oavsett är det viktigt att hantera asbest på rätt sätt.

Fuktskador
Vid en fuktskada är det viktigt att sätta in snabba åtgärder för att begränsa skadeverkan och för att minimera återställningstiden. Vi erbjuder komplett service med utredning och åtgärdsplan, rivning, desinfektion, avfuktning och återställning.

Klottersanering
Klotter både förfular och uppmuntrar till mer förstörelse av egendom. Vi kan åtgärda klotter med högtrycksspolning och blästring, samt förebygga framtida skador genom att behandla ytor med impregneringsmedel vilket gör en framtida sanering enkel.

Biologisk sanering
Biologisk sanering kan vara nödvändig vid ett omfattande mögelangrepp eller efter en baktrycksskada, där avloppsvatten tryckts upp i bostaden. Det kan även handla om sanering av blod eller virus, där vi hanterar smittrisker samt återställer värden.

Social sanering
På grund av sjukdom eller misskötsel kan bostäder behöva saneras. Metoderna kan omfatta rivning av skadade material, sanering med desinficerande medel, luktsanering med specialmedel och spärrmålning av material som inte kan rivas.

Fasad-/taktvätt
Både fasader och tak kan utsättas för olika angrepp med allt från alger och annan påväxt till mögel. Vi på Arnessons har utrustning som kompressorer och högtrycksspolning för olika typer av arbeten för utvändig tvätt av byggnader.

Luktsanering
Ibland kan det vara svårt att bli kvitt otrevlig lukt. Vi erbjuder åtgärder som ozonbehandling, luftjonisering eller foggning med specialmedel. Vid allvarligare fall kan det bli nödvändigt med rivning och spärrmålning av påverkade byggnadsmaterial.

Klimathållning
Byggnader kan behöva skyddas från fukt som kan leda till röta eller mögelangrepp. Med klimathållning hjälper man byggnaden att hålla en god inomhusmiljö genom olika åtgärder, som avfuktare i krypgrunden eller installation av vindsventilation.

Bygg-/grovstäd
Vi på Arnessons utför alla slags bygg- och grovstädningar som vanliga städbolag inte vill befatta sig med. Dessa kräver betydligt tyngre insatser än vanlig lokalvård och kan utförs efter allt från en renovering eller ombyggnation till efter en brand.

Industriservice
Vid underhåll av maskiner i industrimiljö kan vi på Arnessons bidra med rådgivning och olika saneringstjänster. Det kan handla om till exempel ett planerat underhåll vid produktionsstopp, sanering efter tillbud eller skador av olika slag.

Har du en förfrågan eller bara frågor?

Hör av dig till oss så återkommer vi.
Det här vill jag ha hjälp med:
Kontaktuppgifter: