Konsultation

Alla tjänster som vi på Arnessons erbjuder rymmer inte inom håltagning, rivning och sanering – även om de går hand i hand med dessa uppdrag.
Därför erbjuder vi även konsultation inom klimathållning och miljöinventering. Det kan till exempel vara för att hjälpa en byggnad fungera optimalt samt att undvika angrepp från mögelsvampar eller inventera inför en renovering eller rivning.

Krypgrund

Skydda krypgrunden mot mögel

En krypgrund är allt som oftast en funktionell och säker grundläggning för en byggnad, men den kan också ge upphov till problem om den inte är konstruerad korrekt från början. Bland annat kan fuktig luft tränga in i krypgrunden och vatten kan kondensera på träytor. För att skydda din krypgrund från mögelangrepp och röta erbjuder vi olika lösningar med bland annat installation av krypgrundsavfuktare. Vi arbetar med produkter från Corroventa, som har en hög kvalitet och tillgång till service. Arnessons kan erbjuda serviceavtal för alla maskiner vi installerar. Begär en besiktning med offert för att ta reda på dina behov.

Vind

Bli av med fuktproblem på vinden

Vindar utsätts dagligen för fukt från flera olika håll, bland annat stiger det varm och fuktig luft från bostadsytan som letar sig in mot vinden och kondenserar ut i den kalla vinden. Även fuktig uteluft kan kondensera ut på kalla ytor. Om denna fukt inte ventileras ut ordentligt bidrar den snabbt till fuktproblem som i förlängningen leder till rötskador. Vi erbjuder olika lösningar bland annat Corroventas VentoVind, som är en metod för behovsstyrd ventilation som säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfälle samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

Miljöinventering

Inventera farliga ämnen i byggnaden

Inför en ombyggnad, renovering eller rivning av en byggnad behöver man genomföra en miljöinventering. Detta för att identifiera och kvantifiera eventuell förekomst av farliga ämnen i konstruktionen. Historiskt sett har en lång rad material och kemiska ämnen använts vid just konstruktionen av byggnader, som vid ett senare tillfälle har förbjudits på grund av att ny kunskap har framkommit om hur de kan påverka människors hälsa eller miljön på ett negativt sätt. Vid en miljöinventering kontrollerar vi förekomst av asbest, PCB, tungmetaller, freoner, PAH samt en lång rad av andra kemiska ämnen och byggnadsmaterial.

Förorenad mark

Sanering av miljöföroreningar i marken

Vid olyckor kan miljöföroreningar spridas till den omgivande miljön och ge upphov till en förorening i marken som kan behöva saneras. Även verksamheter kan ge upphov till föroreningar som sprids i naturen. Det kan röra sig om allt från dieseltankar som rostar sönder till spill från exempelvis dieselstölder, där föroreningar sipprar ner i marken och går ut i naturen, vilket ger upphov till skada på miljön.

Har du en förfrågan eller bara frågor?

Hör av dig till oss så återkommer vi.
Det här vill jag ha hjälp med:
Kontaktuppgifter: